Prováděné výkony

Běžná vyšetření a ošetření chorob uší ,nosu a krku

Jedná se o základní práci ušního, nosního a krčního specialisty, kterému se také někdy říká cizím slovem otorinolaryngolog. Obor se tedy jmenuje otorinolaryngologie-zkratka – ORL. Tato specializovaná vyšetření by měla být prováděna na základě doporučení obvodního lékaře. Na naší ambulanci je vhodné předchozí objednání, aby se čekací doba pro Vás zkrátila co nejvíce. Rovněž i nám to velmi usnadní práci. (objednávka na tel. čísle 553765154 a to od 8-12 hodin).

Drobné operační zákroky

V případě potřeby nemusí být pacient odesílán k drobným operačním výkonům do nemocnice, kde jsou dlouhé objednací doby, ale jsme připraveni vyhovět ke vší spokojenosti v daleko kratších termínech ambulantní formou výkonu. Je vždy výhodné ke každém výkonu přijet osobním autem s řidičem.

Počítačovou audiometrii na přístroji Aurical - přesná diagnostika sluchových vad

Jedná se o vyšetření sluchu na jednotlivých frekvencích – tedy od hlubokých tónů až po ty nejvyšší. Přístroj na kterém se provádí toto vyšetření se jmenuje audiometr. Na naší ambulanci používáme přístroj, který má již charakter vysokovýkonného počítače se všemi parametry typu „high-tech“. Vyšetření se provádí v tzv. tiché komoře. K tomuto vyšetření by se měl pacient dostavit bez akutních zánětů v oblasti cest dýchacích a v dobré psychické kondici – tedy odpočatý a vyspalý.

Slovní audiometrii - vyšetření rozumění mluveného slova

Jedná se o vyšetření slyšení mluveného slova (na rozdíl od klasické audiometrie, kdy se vyšetřuje čistými tóny). Toto vyšetření se používá například ke zjištění efektu použitého sluchadla. Pacient v tichém prostředí – z cédéčka – opakuje slova kterým rozumí a v procentech se určí přínos sluchadla pro život. Hlasitost slov je samozřejmě různá. Slovní audiometrie se také využívá k rozlišení sluchových vad jejichž původ je přímo v uchu od vad kdy původ vady je spíše v mozkové kůře.

Tympanometrii - vyšetření středního ucha,lícního nervu a zčásti i mozkového kmene

Jedná se o vyšetření, kdy se měří tlak před a za bubínkem zároveň s vysíláním zvuku na bubínek. Je to velmi užitečné vyšetření které nás informuje o stavu celistvosti bubínku, tak o stavu podtlaku či přetlaku ve středním uchu, tak i o přítomnosti hlenů či jiných tekutin ve středouší. Všechny tyto stavy jsou příčinou snížení sluchu. Vyšetřením reflexů středoušních svalů se diagnostika posouvá ještě hlouběji – tam až kam nevidíme – tedy až do mozkového kmene.

BAEP - vyšetření elektrických potenciálů sluchového nervu

Jedná se o vyšetření funkce sluchového nervu – vyšetření je příjemné a nebolestivé. Sestává ze zvukových signálů, které pacient vnímá ušima ze sluchátek a na povrchu hlavy se pomocí nalepených elektrod snímá kolik zvuků a jak zkreslených projde sluchovým nervem až do mozku. Vyšetření je cenné ke zjištění závažnějších poruch sluchu, které mohou být projevem nějakého neurologického onemocnění.

BAEP - vyšetření sluchového prahu i u nejmenších dětí ve spánku nebo v narkóze

Jedná se o vyšetření sluchu u zcela malých dětí, kdy je podezření na sluchovou poruchu. Vyšetření se provádí pokud možno ve spánku, kdy se přes sluchátka pouští do uší zvukový signál a na povrchu hlavy se pomocí elektrod zjišťuje kolik a zvuku, v jaké kvalitě a síle se přeneslo do mozku – tedy do centra sluchu. Síla zvukového signálu se snižuje a tím se zjistí sluchový práh, kdy dítě ještě slyší. Vyšetření je nesmírně důležité při včasném záchytu sluchových vad.

Statickou posturografii - vyšetření závrativých stavů

Jedná se o vyšetření závrativých stavů, kdy pacient stojí na plošině, která je propojena pomocí speciálních tlakových čidel s počítačem. Počítač registruje v grafickém i číselném formátu úchylky ve stoji, které se poté dále zpracovávají.

Dynamickou posturografii - rehabilitace závrativých pacientů

Jedná se o rehabilitaci závrativých stavů, kdy pacient stojí na plošině, která je propojena pomocí speciálních tlakových čidel s počítačem. Na obrazovce vidí pohyb a úchylky svého těžiště od svislé osy a má možnost úchylky svého těžiště korigovat. Pacient od počítače dostává různé úkoly co má dělat se svým těžištěm a tyto úkoly pak plní. Vše se vyhodnocuje a výsledky se dále zpracovávají. Smyslem je, aby se mozek naučil srovnávat vzniklé poruchy rovnováhy svým nadřazeným vlivem na rovnovážný aparát. Vzhledem k tomu že výsledky jsou zpracovány v číselném i grafickém formátu, je možno monitorovat objektivně zlepšování či zhoršování závrativých obtíží.

Testování funkce sluchadel již nošených

Nositelé sluchadel mají možnost nechat si otestovat funkci stávajících sluchadel na počítači. Je možno sluchadlo dále naladit, nastavit filtry, a takzvané “horní zaříznutí” výkonu sluchadla, které chrání sluch před nadměrným zatížením atd.

Poradenská činnost ve výběru nových sluchadel

Každý nositel sluchadla i zájemce o nové sluchadlo má možnost dostat informace týkající se vhodného typu sluchadla a to nejen obecně, ale přímo s přihlédnutím k typu sluchové ztráty konkrétního pacienta, dále s přihlédnutím k finanční stránce, věku , schopnosti obsluhy sluchadla atd.

Objektivní nastavování parametrů sluchadel na počítači (simulace na coupleru)

Naladění sluchadla tak, aby parametry odpovídaly sluchové ztrátě se dá provést i předem – takzvaná simulace na umělém uchu (coupleru). Můžeme tak zjistit, zda-li vybrané sluchadlo je vhodné pro sluchovou ztrátu a jak se sluchadlo chová i při plném výkonu – což na normálním uchu nemůžeme bez rizika poškození sluchu provést.

Objektivní nastavování parametrů sluchadel na počítači (in situ)

Naladění sluchadla tak, aby parametry odpovídaly sluchové ztrátě se dá provést přímo na uchu (in situ) – (tedy nikoliv na “umělém uchu” takzvaném coupleru.) Tady se zjišťují i další parametry, se kterými je třeba někdy počítat – například zvukově – zesilující efekt zvukovodu, délka a tvar použité ušní vložky atd. Toto vyšetření je důležité hlavně u dětí.

Drobné opravy sluchadel (složitější - zprostředkovaně)

Běžné drobné opravy sluchadla, výměna hadičky ušních vložek se speciální technikou vlepení , zábrus ušních vložek na speciálním brusu jako prevence před otlaky. Pokud bude závada hlubšího charakter – zprostředkování opravy specializovaného servisu.

Poskytování sluchových kompenzačních pomůcek (zesilovače TV, vibrační budíky, telefony pro nedoslýchavé, zesilovače telefonu, signalizace bytového zvonku, atd.)

Kromě výběru a přizpůsobení sluchadla je třeba aby pacient blíže specifikoval sluchové problémy, které v životě má :doma – v práci – hlučný provoz – tichý provoz -neslyší vyzvánění telefonu – neslyší vyzvánění dveřního zvonku – problémy při poslechu TV – problémy při rozumění v běžném telefonu – problémy při použití mobilního telefonu atd. Existuje celá řada kompenzačních pomůcek, které by se daly s přihlédnutím k nejpalčivějšímu problému využít.

Léčebné výkony biostimulačním laserem (včetně léčby ušních šelestů)

V ordinaci pracuje biostimulační laser s možností léčby jak povrchových kožních či slizničních onemocnění, tak s možností léčby hlouběji uložených struktur, včetně možnosti ovlivnění ušních šelestů. Použití laseru je na naší ambulanci bezplatné a je pro pacienta nebolestivé.

Trvalé uvolnění blokády nosního dýchání radiofrekvenční bipolární termokoagulací pomocí přístroje CELON od firmy Olympus.

Jedná se o drobný operační výkon vedoucí k trvalému uvolnění nosního dýchání.Je to výkon nebolestivý,prováděný v ambulantních podmínkách ( tedy žádná nemocnice).Za 20-30 minut může pacient odjet vlastním autem.Výkon je vhodný u pacientů kteří mají dlouhodobé obtíže,nechtějí stále užívat nějaké léky,nebo tyto léky již nejsou dostatečně účinné. (blíže-viz kapitola CELON). Pozor:výkon je zpoplatněn.

Odstranění či snížení obtíží související s nočním chrápáním radiofrekvenční bipolární termokoagulací pomocí přístroje CELON od firmy Olympus.

Jedná se o drobný operační výkon na měkkém patře, kdy se uvedeným přístrojem zpevní měkké patro a zkrátí se takzvaná uvula (je to viditelný přívěšek sliznice měkkého patra).Několik dnů po výkonu jsou bolesti v krku asi jako při angině (blíže-viz kapitola CELON). Pozor:výkon je zpoplatněn.